Što je to Vijeće roditelja?

Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08),  a u cilju ostvarivanja zadaća školstva i povezivanja škole s društvenom sredinom.

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole i ustrojava se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjeljenja biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja bira između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika.

Vijeće roditelja predlaže svog člana u Školski odbor.

Čime se bavi Vijeće roditelja?

Roditelji svojim aktivnim sudjelovanjem u Vijećima roditelja u školama mogu napraviti mnogo.

Vijeće roditelja surađuje s tijelima škole, surađuje s Vijećem učenika, surađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja te zaštite zdravlja učenika. Način rada i djelokrug Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad škole, te daje mišljenje i prijedloge, a poglavito u svezi s:

  • prijedlogom školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada škole;
  • radnim vremenom škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada;
  • organizacijom izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija, s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga te sudjelovanju učenika u njihovom radu;
  • vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje;
  •  pritužbama na obrazovni rad, na unapređenje obrazovnog rada, o uspjehu učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima;
  • socijalno-ekonomskom položaju učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći